Most Viewed

1
The Classification System of Natural Forests and Its Geographic Distribution in Yunnan
Juemin Zeng
2018, 38(6): 1-18. doi: 10.11929/j.issn.2095-1914.2018.06.001
[Abstract](13249) [FullText HTML] (5485) [PDF 1595KB](850)
2
The Growth Comparison of 2 Years Seedlings of Pinus yunnanensis with Different Stem Types
Huan Zhang, Yongli Chen, Nianhui Cai, Shi Chen, Dawei Wang, Chengzhong He, Yulan Xu
2018, 38(6): 34-41. doi: 10.11929/j.issn.2095-1914.2018.06.004
[Abstract](11357) [FullText HTML] (3918) [PDF 2105KB](739)
3
Resistance of 3 Aquatic Plants to Lead Polluted Water
Hui Guo, Jingjing Zhuang
2019, 39(2): 52-59. doi: 10.11929/j.swfu.201806035
[Abstract](11244) [FullText HTML] (2863) [PDF 932KB](293)
4
Yield Traits and Almonds Nutritional Components of Armeniaca sibirica Clones
Yueliang Wu, Miao Xu, Jinghan Zhang, Shengjun Dong, Mingguo Liu
2018, 38(6): 27-33. doi: 10.11929/j.issn.2095-1914.2018.06.003
[Abstract](10246) [FullText HTML] (3532) [PDF 1125KB](329)
5
Effects of Different Culture Mediums and Containers on the Growth of Bougainvillea spectabilis
Dingyue Wang, Chunchun Wang, Lijuan Xie, Lei Han, Hua Zhang
2018, 38(6): 42-47. doi: 10.11929/j.issn.2095-1914.2018.06.005
[Abstract](9751) [FullText HTML] (3427) [PDF 1102KB](1893)
6
The Effects of Different Seedling Containers on the Growth of 2-year-old Grafted Seedlings of Camellia azalea
Baozhu Zhu, Huixiao Yang, Huanqin Liao, Wen Pan, Bin Xu, Yuxia Wang, Weihua Zhang, Xiaohui Yang, Fang Xu
2019, 39(1): 27-35. doi: 10.11929/j.swfu.201808021
[Abstract](8556) [FullText HTML] (3964) [PDF 1017KB](424)
7
Study on Area Measurement with GPS
2005, 25(1): 65-67,71. doi: 10.11929/j.issn.2095-1914.2005.01.017
[Abstract](8253)
8
contents
2019, 39(2): -.
[Abstract](8191) [PDF 481KB](531)
9
Regionalization of Stony Desertification in Yunnan Province
Xiangwang Li, Sujuan Lu
2019, 39(2): 1-10. doi: 10.11929/j.swfu.201810220
[Abstract](7496) [FullText HTML] (4323) [PDF 978KB](354)
10
Short-term Effects of Different Forest Management Practices and Spatial Structure of Pinus massoniana Stand
Xiaorong Wang, Wenjie Hu, Lei Lei, Wenfa Xiao, Lei Pan, Lixiong Zeng
2019, 39(1): 9-19. doi: 10.11929/j.swfu.201809021
[Abstract](7211) [FullText HTML] (3280) [PDF 980KB](283)
11
Metabolic Profiling for Revealing the Mechanisms of Wood Formation
Jiangtao Shi, Jian Li
2019, 39(1): 1-8. doi: 10.11929/j.swfu.201811009
[Abstract](6457) [FullText HTML] (3284) [PDF 847KB](220)
12
Comparative Analysis of Wood Structural Characteristics of Jinghong and Changning Tea Tree in Yunnan
Lei Qin, Yunlong Wang, Di Liang, Tongxian Zhang, Jian Qiu, Zengquan Lan
doi: 10.11929/j.swfu.201811021
[Abstract](6238) [FullText HTML] (2628) [PDF 837KB](44)
13
Identification and Bioinformatics Analysis of TT8 Gene in Brassica Crop
Chen Zhen, He Xiaoying, Ren Jing, Zu Feng, Zhao Kaiqin, Li Genze, Huang Xiaoxia, Cheng Xiaomao
2022, 42(6): 44-55. doi: 10.11929/j.swfu.202107034
[Abstract](6051) [FullText HTML] (4048) [PDF 1862KB](51)
14
Needles Phenotypic Diversity Analysis in Different Dominance Hierarchies of Pinus yunnanensis
Nianhui Cai, Yaqi Li, Yulan Xu, Wei Li, Mengting Wang, Shi Chen, Yanan Wang, Dawei Wang
2019, 39(5): 1-7. doi: 10.11929/j.swfu.201812060
[Abstract](5715) [FullText HTML] (2368) [PDF 852KB](248)
15
Short-term Effects of Thinning and Replanting Measures on Tree Growth and Stand Carbon Density of Low-efficiency Pinus massoniana Forest
Liling Guo, Ping Pan, Xunzhi Ouyang, Jinkui Ning, Qi Li, Jiahao Wu
2019, 39(3): 48-54. doi: 10.11929/j.swfu.201811029
[Abstract](5644) [FullText HTML] (2266) [PDF 632KB](190)
16
Tissue Specific Expression of UGPase and USPase Encoding Genes in Upright and Inverted Cuttings of Populus yunnanensis
Jiang Furui, Zong Dan, Wu Zhiyang, Zhang Xiaolin, Yu Jinde, He Chengzhong
2022, 42(6): 30-43. doi: 10.11929/j.swfu.202107035
[Abstract](5561) [FullText HTML] (4402) [PDF 10216KB](47)
17
A Review on Forest Biomass Models
Guanglong Ou, Hui Xu
2020, 40(1): 1-10. doi: 10.11929/j.swfu.201907029
[Abstract](5475) [FullText HTML] (2653) [PDF 631KB](337)
18
Floral Resources and Diversity of Palm in Yunnan
Kanglin Wang, Lianfang Li, Guanglu Liu
2020, 40(2): 1-11. doi: 10.11929/j.swfu.201911002
[Abstract](5444) [FullText HTML] (2316) [PDF 1101KB](109)
19
Antibacterial Activity of 4 Kinds of Asteraceae Extracts Against Juglans regia Pathogenic Fungi
Xiaofei Feng, Ziwen Wang, Jianhui Xiong, Guiqin Liu, Yuhui Chen, Jianpeng Ma
2019, 39(4): 103-109. doi: 10.11929/j.swfu.201810002
[Abstract](5402) [FullText HTML] (2438) [PDF 878KB](97)
20
Photosynthetic Fluorescence Characteristics of Dicranopteris dichotoma in 3 Communities in Qiandaohu Forest Farm
Yan Xu, Mingru Zhang, Jiajia Wang, Di Jin, Zequn Wu, Lita Yi
2019, 39(3): 63-70. doi: 10.11929/j.swfu.201810008
[Abstract](5367) [FullText HTML] (2455) [PDF 1057KB](153)

西南林业大学学报(自然科学)

Journal of Southwest Forestry University(Natural Science)

ISSN 2095-1914

CN 53-1218/S

Copyright © 2009 Editorial Board of Journal of Southwest Forestry University  滇ICP备10002112号-2

Address:#129 Mailbox, NO.300 Bailongsi, Kunming Yunnan, China Postcode:650233

Tel:0871-63863029/63862787 E-mail: swfcbjb@vip.163.com

Supported byBeijing Renhe Information Technology Co. Ltd Technical support:info@rhhz.net

Supported by: Beijing Renhe Information Technology Co. Ltd  support: info@rhhz.net